Địa điểm: Quân 10, Tp.HCM

Diện tích: 1400 m2

Năm xây dựng: 2024

Đơn vị thiết kế: Kaa Architects