Địa điểm: Quận 2

Chủ đầu tư: Việt Hàn

Công trình: Văn phòng Việt Hàn 

Diện tích: 1200m2

Thời gian: 2019

Đơn vị thiết kế thi công: Nguyễn Đức Cường/Kaa Architects