Địa điểm: Khu du lịch hồ Tuyền Lâm, Đà Lạt

Chủ đầu tư: CT cổ phần Bốn mùa-Tuyền Lâm

Đơn vị thiết kế: CT tư vấn-xây dựng Nhà Dân

Kaa Architects: Thiết kế mẫu villa số 1 và villa số 4