Địa điểm: Đường Đệ, Nha Trang Khánh Hòa

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Tâm Hương

Năm xây dựng: 2018-2019

Đơn vị thiết kế: Kaa